Logo SGH

Publikacje książkowe pracowników naukowych Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie planowane na 2011 r.

Instytut Przedsiębiorstwa

1. M. Typa, Regiony ekonomiczne, [w:] Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, red. I. Fierla, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2011
2. H. Godlewska-Majkowska, Regionalny układ gospodarki, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Zarys geograficzno-ekonomiczny, (praca zbiorowa pod red. I. Fierla) PWE, Warszawa 2011
3. H. Godlewska-Majkowska, Rolnictwo i rybołówstwo, [w:] Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, red. I. Fierla, PWE, Warszawa 2011


Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstw

1. S. Kasiewicz (red.) Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer 2011
2. L. Kurkliński Zarządzanie ryzykiem w czasie kryzysu finansowego a potrzeby restrukturyzacyjne przedsiębiorstw. Kierunki i narzędzia, w: S. Kasiewicz (red.), Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa, 2011
3. U. Malinowska  Charakterystyka kluczowych koncepcji zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie w: Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem w przedsiębiorstwie, pod red. S. Kasiewicza, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011
4. U. Malinowska  Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa, w: Wycena wartości przedsiębiorstw, pod red. M. Panfila i A. Szablewskiego, Poltext, Warszawa 2011
5. R. Sasin Ewolucja koncepcji ERM, w: Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem wprzedsiębiorstwie, pod redakcją S. Kasiewicza, Wolters Kluwer, Warszawa 2011
6. M. Wojtysiak-Kotlarski Zmienność, złożoność, niepewność i ryzyko – dylematy współczesnego przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem w przedsiębiorstwie, pod red. S. Kasiewicza, Oficyna Wolters Kluwer Biznes, Warszawa 2011
7. M. Wojtysiak-Kotlarski Teoria przedsiębiorstwa a koncepcje zarządzania i praktyka biznesu, planowane wydanie Warszawa, 2011
8. M. Wojtysiak-Kotlarski Elementy świadomości metodologicznej ekonomistów, planowane wydanie, Warszawa, 2011


Katedra Biznesu Międzynarodowego

 1. Modele biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem – (w jęz. ang) –współautorzy: K.Duczkowska-Małysz, M.Poniatowska-Jaksch, M.Sagan
 2. M. Duczkowska-Piasecka Marketing terytorialny (w jez. ang.), Warszawa, 2011
 3. M. Sagan (współautor) Województwo lubelskie na tle regionów Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011


Katedra Geografii Ekonomicznej

1. J. Brdulak, Infrastruktura transportowa, [w:] I. Fierla (red.), Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2011, wyd. II zmienione
2. D. Niedziółka, Handel zagraniczny, [w:] I. Fierla (red.), Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2011, wyd. II zmienione
3. T. Pakulska, Dynamika i struktura gospodarki, [w:] I. Fierla (red.), Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2011, wyd. II zmienione
4. E. Taylor, Przyrodnicze uwarunkowania działalności gospodarczej, [w:] I. Fierla (red.), Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2011, wyd. II zmienione
5. B. Trzcińska, Procesy integracyjne w Europie, [w:] I. Fierla (red.), Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2011, wyd. II zmienione


Katedra Inwestycji i Nieruchomości

1. A. Jadach-Sepioło, Rewitalizacja miast – ujęcie modelowe, Warszawa 2011
2. A. Jadach-Sepioło, Ewolucja koncepcji zarządzania miastem, Warszawa 2011


Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw

1. W. Szpringer Koncepcja Open Access z perspektywy ekonomicznej analizy prawa autorskiego, prawa mediów elektronicznych i prawa konkurencji, Warszawa, 2011


Katedry Rachunkowości Menedżerskiej

 1. S. Borowski, M. Pielaszek, G. Świderska Impact of disclosures on investors protection and on competitive position of securities issuers, Warszawa 2011
 2. W. Baran Wybrane problemy rachunkowości zarządczej w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej (szpitalu) – w: Problemy polskiego systemu ochrony zdrowia i możliwości rozwiązań pod. red. E. Nojszewskiej, Warszawa, 2011
 3. M. Karwowski Sprawozdawczość dotycząca segmentów jako czynnik integracji rachunkowości finansowej i zarządczej, Warszawa, 2011
 4. M. Krysik  Wykorzystanie budżetowej metody zarządzania w polskich szpitalach – stan obecny i kierunki zmian, w: Problemy polskiego systemu ochrony zdrowia i możliwości rozwiązań pod red. E. Nojszewskiej, Warszawa, 2011.
 5. M. Krysik Wycena przedsiębiorstwa na podstawie bilansu wg MSR/MSSF, w:  Wycena wartości przedsiębiorstw, pod red. M. Panfila i A. Szablewskiego, Poltext, Warszawa 2011
 6. W. Baran Rachunkowość w ocenie efektywności postępowań upadłościowych, w: praca zbiorowa, Oficyna SGH Warszawa, 2011.
 7. G.K. Świderska i W. Więcław (red), Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Mac Consulting/ Difin, Wydanie II, Warszawa, 2011.
 8. G. Świderska, M. Raulinajtys Jak koszty transakcyjne są identyfikowane przez rachunkowość?, Warszawa, 2011.
 9. G. Świderska, M. Raulinajtys Resource-based costing system for cost-based pricing of healthcare services,  Warszawa, 2011
 10. G.K. Świderska (red), Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 11. G.K. Świderska (red), Wzorcowy plan kont dla zakładów opieki zdrowotnej – ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011
 12. G.K. Świderska (red), Rachunek kosztów dla zakładów opieki zdrowotnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 13. G.K. Świderska (red), Instrukcja kosztów dla zakładów opieki zdrowotnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011


Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego

1. M. Juchnowicz /red./ – „Najlepsze praktyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Metodyka badania. Opis przypadków” Warszawa 2011
2. M. Juchnowicz /red./ – „Zarządzanie kapitałem ludzkim w kreowaniu wartości firmy” [tyt. roboczy] Warszawa 2011
3. T. Rostkowski /red./ – „Zarządzanie kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym” Warszawa 2011
4. T. Rostkowski /red./ – „Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Dylematy teoretyczne i praktyczne” Warszawa 2011
5. D. Danilewicz /red./ – „Rozwój kompetencji w zintegrowanym systemie zarządzania zasobami ludzkimi” [tyt. roboczy] Warszawa 2011


Katedra Rynków i Konkurencji, w tym Zakład Rynku Rolnego

1. J. Pietrewicz Ochrona środowiska w warunkach procesów globalizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011
2. W. Szymański  Mikrotrendy w warunkach globalizacji, Warszawa, 2011


Katedra Systemów Zarządzania

1. I. Hejduk „Sustainable enterprise (przedsiębiorstwo przyszłości) odpowiedzią na kryzys ekonomiczny, Warszawa, 2011
2. S.Sysko-Romańczuk, Zarządzanie przez wartości. Człowiek i jego rozwój w centrum działań polityki, przedsiębiorczości, etc., w: Prawo naturalne, pr. zbior., Wydawnictwo CH Beck Warszawa, 2011


K
atedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

1. J. Grzywacz Pranie pieniędzy, wyd. II, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011
2. J. Grzywacz Bankowa obsługa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa, 2011
3. E. Wierzbicka Specific of Customer Value Models in Financial Institutions (współautor P. Masiukiewicz) in: Customer Value Management in Theory and Practice, (ed). B. Dobiegała-Korona, P. Masiukiewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011 (w opracowaniu)
4. E. Wierzbicka Nowe wyzwania dla przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP, w: Polityka i procesy  rozwoju lokalnego i regionalnego w warunkach globalizacji, Wydawnictwo WSBiP, Warszawa, 2011


Katedra Zarządzania Innowacjami

1. K. Poznańska, M.A. Weresa (red.) Procesy tworzenia wiedzy, transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do przemysłu, praca zbior. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011
2. K. Poznańska (red.) „Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie”. Wybrane zagadnienia. praca zbiorowa, Difin,  Warszawa, 2011


Katedra Zarządzania Strategicznego

 1. S. Łobejko, Z. Pierścionek, red. nauk., Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011
 2. Korpus J., Poziom świadomości znaczenia zarządzania strategicznego wśród menedżerów w polskich przedsiębiorstwach, w: Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. St. Łobejko i Z. Pierścionka, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2011
 3. S. Łobejko, Założenia i metody badania źródeł konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw, red. nauk. S. Łobejko, Z. Pierścionek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011
 4. S. Łobejko, Źródła konkurencyjności przedsiębiorstwa w opinii menedżerów, w: Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw, red. nauk. S. Łobejko, Z. Pierścionek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011
 5. Z. Pierścionek Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2011
 6. A. Sosnowska, S. Łobejko, Model procesu decyzyjnego kompleksowego programu badawczego, w: Zarządzanie wynikami badań naukowych. Poradnik dla innowatorów, red. A. H. Jasiński, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2011
 7. A. Sosnowska, S. Łobejko, Wsparcie finansowe, w: Zarządzanie wynikami badań naukowych. Poradnik dla innowatorów, red. nauk. A. H. Jasiński, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2011


Katedra Zarządzania Wartością, w tym Zakład Wartości Klienta

 1. A. Bieć, Rejestry kredytowe. Teoria i praktyka, Warszawa, 2011
 2. A. Herman, B. Dobiegała-Korona, T. Oleksyn, (red. nauk.),  Zarządzanie wartością ekonomiczną, OW SGH, Warszawa, 2011
 3. A. Herman  (red. nauk.), Upadłości – zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011
 4. D. Ciesielska, M. J. Radło, Outsourcing w praktyce: przewodnik menedżera, Poltext, Warszawa
 5. M. Panfil, A. Szablewski (red.), Wycena wartości przedsiębiorstw, Poltext , Warszawa, 2011
 6. A. Szablewski, Dywidenda i wykup akcji w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, OW SGH / Difin, Warszawa, 2011
 7. J. Surma Business Intelligence. Making Decisions Through Data Analytics, Business Expert Press, New York, 2011
 8. J. Surma, M. Łapczyński  Selecting data mining model for web advertising in virual communities. The First International Conference on Advances in Information Mining and Management, 2011
 9. J. Surma Modeling customer behavior with analytical profiles in Social Network Mining, Analysis and Research Trends: Techniques and Applications, ed. I-Hsien Ting, IGI Global, New York, 2011
 10. J. Surma, Furmanek A., Data mining in social network for marketing response. The First International Conference on Advances in Information Mining and Management, 2011
 11. T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. Oficyna / Wolters Kluwer Warszawa, 2011
 12. T. Oleksyn Filozofia a zarządzanie (red.), Oficyna / Wolters Kluwer Warszawa, 2011
 13. T. Oleksyn, Stańczyk I., Bugaj J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z listy 500. Raport z badań , OW SGH, Warszawa, 2011
 14. T. Oleksyn,  Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy, C.H. Beck Warszawa, 2011
 15. T. Oleksyn,  Prosto o zarządzaniu, podręcznik, C.H. Beck Warszawa, 2011


a)
Zakład Wartości Klienta

 1. B. Dobiegała-Korona  Zarządzanie kapitałem klienta, Warszawa,  2011
 2. B. Dobiegała-Korona (red. naukowa) Zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce - z prac doktorantów, OW SGH, Warszawa, 2011
 3. B. Dobiegała-Korona, P. Masiukiewicz, (ed) Innovations in Customer Value Building, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011
 4. B. Dobiegała-Korona, P. Masiukiewicz, (ed) Customer Value Management in Theory and Praxis, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011
 5. B. Dobiegała-Korona i T. Doligalski, (red. nauk.) Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011
 6. T. Doligalski, Internet w zarządzaniu wartością klienta, Poltext , Warszawa, 2011
 7. K. Majchrzak, Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa w sektorze naftowym, OW SGH, Warszawa, 2011
 8. K. Majchrzak, Klient jako współtwórca innowacji – rozdział w książce pod red. P. Masiukiewicz, B. Dobiegała – Korona, OW SGH, Warszawa, 2011
 9. K. Majchrzak, Koniunktura w handlu (Business activity in trade) – IV kwartał 2011 Badanie okresowe (Periodic survey), nr 72, Instytut Rozwoju Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa; Zakład Wydawnictw Statystycznych; Warszawa 2011
 10. K. Majchrzak, Koniunktura w handlu (Business activity in trade) – III kwartał 2011 Badanie okresowe (Periodic survey), nr 71, Instytut Rozwoju Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa; Zakład Wydawnictw Statystycznych; Warszawa 2011
 11. K. Majchrzak, Koniunktura w handlu (Business activity in trade) – II kwartał 2011; Badanie okresowe (Periodic survey), nr 70, Instytut Rozwoju Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa; Zakład Wydawnictw Statystycznych; Warszawa 2011
 12. K. Majchrzak, Koniunktura w handlu (Business activity in trade) – I kwartał 2011, Badanie okresowe (Periodic survey), nr 69, Instytut Rozwoju Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa; Zakład Wydawnictw Statystycznych; Warszawa 2011
 13. P. Masiukiewicz, Udział banków w tworzeniu drugiej szansy dla przedsiębiorstw, w: Współczesna bankowość korporacyjna, pod red. nauk. A. Szelągowskiej, Wydawnictwa CeDeWu, Warszawa, 2011
 14. P. Masiukiewicz, Zarządzanie sanacją banku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011
 15. P. Masiukiewicz Regulacje systemów motywacji top-menedżerów w bankowości, w: Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, pod red. nauk. J. Szambelańczyka, Wyd. ZBP i Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011
 16. P. Masiukiewicz Kryzys a czarny rynek pożyczek, w: Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych, pod red. naukową G. K. Świderskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011
 17. P. Masiukiewicz Measurement of Clients Trust to Business, in: Theory of Management (3), Monography, (ed. M. Varmus), University of Zilina, 2011
 18. S. Sobolewska Zarządzanie wiedzą o kliencie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011

Piotr Masiukiewicz

Piotr Masiukiewicz

Adiunkt w Zakładzie Wartości Klienta, Instytut Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Zainteresowania naukowe: zarządzanie bankiem, marketing, kryzysy finansowe.
Zobacz inne artykuły autora »Napisz komentarz


Premium Wordpress Themes