Logo SGH

Publikacje pracowników naukowych KNOP w latach 2009 – 2010

INSTYTUT PRZEDSIĘBIORSTWA KNOP

 1. P. Bartoszczuk, Europejski kontekst zmian struktury zatrudnienia w polskiej gospodarce, w: Serwicyzacja polskiej gospodarki, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 2. P. Bartoszczuk, Uwarunkowania dyfuzji innowacji w gospodarce wodno-ściekowej w latach 2002-2007, w: Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, red H. Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 3. P. Bartoszczuk, R. Miłaszewski, Gospodarka wodno-ściekowa w strategii przedsiębiorstwa, w: Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju,  red. K Kuciński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009,
 4. H. Godlewska-Majkowska, Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów w obliczu kryzysu, [w:] Oblicza kryzysu a polskie regiony, red. Z. Strzelecki i P. Legutko-Kobus, Ministerstw Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010
 5. H.Godlewska-Majkowska (red.), Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 6. H. Godlewska-Majkowska, I. Lichniak, Międzynarodowe centra usług w Polsce, w: Serwicyzacja polskiej gospodarki, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 7. H. Godlewska-Majkowska, Zróżnicowanie przestrzenne tworzenia gospodarki usług w Polsce, w: Serwicyzacja polskiej gospodarki, red. I. Lichniak,
  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 8. H. Godlewska-Majkowska, (red.) Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 9. H. Godlewska-Majkowska, (redakcja) Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 10. H. Godlewska-Majkowska, Wpływ lokalizacji na konkurencyjność przedsiębiorstwa, w: Nauka o przedsiębiorstwie, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 11. H. Godlewska-Majkowska, Produkcja rolna, w: Geografia ekonomiczna, red. K. Kuciński, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009
 12. H. Godlewska-Majkowska, Produkcja przemysłowa, w: Geografia ekonomiczna, red. K. Kuciński, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009
 13. H. Godlewska-Majkowska, Lokalizacja jako uwarunkowanie strategii przedsiębiorstwa, w: Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, red. K. Kuciński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 14. 14.   H. Godlewska-Majkowska, M. Poniatowska-Jaksch, Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski dla inwestycji w turystykę, red. W. Deluga, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009
 15. I. Lichniak, red., Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 16. I. Lichniak, red., Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu, praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 17. I. Lichniak, Zasoby pracy dla sekcji usług dla biznesu [w:] Sektor usług w kształtowaniu rynku pracy, red. U. Kłosiewicz-Górecka, B. Słomińska, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009
 18. I. Lichniak, Analiza finansowa małej firmy [w:] Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę? red. H. Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 19. I. Lichniak, Zatrudnienie, czas pracy, motywowanie w małej firmie [w:] Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę? red. H. Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 20. I. Lichniak, (red.) Serwicyzacja polskiej gospodarki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 21. H. Godlewska-Majkowska, I. Lichniak, Międzynarodowe centra usług w Polsce, [w:] Serwicyzacja polskiej gospodarki, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 22. I. Lichniak, Usługi w strukturze gospodarki,  [w:] Serwicyzacja polskiej gospodarki, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 23. I. Lichniak, Nowe zawody, [w:] Serwicyzacja polskiej gospodarki, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 24. I. Lichniak, Innowacja, proces innowacyjny, system innowacyjny, [w:] Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, red. H. Godlewska-Majkowska, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 25. I. Lichniak, Cechy podmiotu innowacyjnego. Region innowacyjny, [w:] Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, red. H. Godlewska-Majkowska, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 26. I. Lichniak, Zachowania innowacyjne jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, red. H. Godlewska -Majkowska, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 27. A. Ławrynowicz A new genetic algorithm for job shop scheduling in supply networks. In: Proceedings of the Fourth European Conference on Intelligent Management Systems in Operations, , Eds K.A.H. Kobbacy and S. Vadera, University of Salford and The OR Society 2009, Greater Manchester, UK.
 28. A. Ławrynowicz A novel intelligent method for task scheduling in industrial cluster. Advanced Information Technologies for Management – AITM 2009. Edited by J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Research Papers No. 85. Wrocław University of Economics 2009
 29. A. Ławrynowicz (2010). A genetic algorithm for distributed scheduling in supply networks. In: M. Collan (ed). Proceedings of the 2nd Conference on Applied Operational Research – ICAOR’10, Turku, Finland. Lecture Notes in Management Science 2010, Vol. 2
 30. A. Ławrynowicz Intelligent methods to support project management. In: Systemy informatyczne w zarządzaniu. Red. J. Korczak, I. Chomiak-Orsa, H. Sroka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2010
 31. B. Żelazko, Biotechnologie a zrównoważony rozwój, [w:] Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, red. K. Kuciński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009,
 32. B. Żelazko, Rodzaje przedsiębiorstw, [w:] Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 33. B. Żelazko, Źródła sukcesu i przyczyny zagrożenia upadłością małych i średnich firm, [w:] Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę? red. H. Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 34. B. Żelazko, Usługi dla biznesu, [w:] Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji, red. H. Godlewska-Majkowska,  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 35. B. Żelazko, Regiony usług dla biznesu, [w:] Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji, red. H. Godlewska-Majkowska,  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 36. B. Żelazko, Strategie konkurencji jednostek samorządu terytorialnego a atrakcyjność inwestycyjna, [w:] Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 202-2007, red. H. Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 37. B. Żelazko, Tworzenie wartości dodanej w polskiej gospodarce, [w:] Serwicyzacja polskiej gospodarki, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 38. B. Żelazko, Struktura pracujących w sektorze usług, [w:] Serwicyzacja polskiej gospodarki, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 39. B. Żelazko, Sektor usług wobec rynku pracy, [w:] Serwicyzacja polskiej gospodarki, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 40. 40    B. Żelazko, Zasoby pracy dla gospodarki usług, [w:] Serwicyzacja polskiej gospodarki, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 41. M. Typa,  Handel, [w:] Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych, red. H.Godlewska-Majkowska,  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 42. M. Typa,  Regiony handlowe, [w:] Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych, red. H. Godlewska-Majkowska,  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 43. M. Typa, Fundusze UE jako źródło wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, [w:] Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę? red. H. Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009 (współautorzy: W. Czyżowicz, A. Werner, J. Wierzbicki)
 44. 44    M. Typa, Zachowania innowacyjne samorządu lokalnego – innowacje organizacyjne w: Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007,  red. H. Godlewska-Majkowska,  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

 

Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa

1. Bekas M., Rogowski W. Rola informacji gospodarczej w zarządzaniu płynnością finansową, [w:], Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, pod. red. K. Kreczmańskiej – Gigol, Difin, Warszawa 2010
2. Kasiewicz St., Rogowski W., Inwestycje hybrydowe – nowe ujęcie oceny efektywności, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
3. S. Kasiewicz, J. Ormińska, W. Rogowski, W. Urban, Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstwa: od zarządzania zasobowego do procesowego. Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2009
4. E. Grzegorzewska, S. Kasiewicz, Krośnieńskie Huty Szkła SA – niesprawności zarządzania kapitałem intelektualnym, w: „Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa” pod red. prof. E. Mączyńskiej, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2009
5. S. Kasiewicz, Zarys przyszłego modelu bankowości komercyjnej w: Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030.  Pod red. Jan Szambelańczyk, ZBP  i SGH w Warszawie 2010
6. B. Borkowski, S. Kasiewicz, Konstrukcja metryk elastyczności przedsiębiorstwa, [ w: ] Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego  Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot  2009
7. S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Zarządzanie ryzykiem a cykl życia przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie ryzykiem a cykl życia przedsiębiorstwa, [w:] E. Mączyńska (red.) Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2010
8. S. Kasiewicz, Nowy cel zarządzania ryzykiem regulacyjnym, [w:] B. Borkowski (red.), Metody Ilościowe w badaniach ekonomicznych, Tom XI, Nr 2, SGGW Warszawa 2010
9. S. Kasiewicz, W. Rogowski, Ryzyko we współczesnym biznesie, [w] Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki, SGH i ZBP Warszawa 2010
10. L. Kurkliński Bankowość islandzka – bankructwo systemu?, w: P. Masiukiewicz (red.), Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, wyd. II, 2010
11. L. Kurkliński Restrukturyzacja zarządzania ryzykiem w obliczu kryzysu finansowego, w: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Zarządzanie – strategia – analiza, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010
12. L. Kurkliński Zarządzanie ryzykiem a cykl życia przedsiębiorstwa (współautor, z S. Kasiewiczem), w: E. Mączyńska (red.) Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
13. L. Kurkliński  Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania działalności bankowej w Polsce w 2010 r. Wybrane aspekty, pod red. L. Kurklińskiego, BIK, Warszawa 2010
14. U. Malinowska: Zarządzanie zasobami materialnymi, w: Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod red. Ireny Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
15. U. Malinowska, Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie w warunkach kryzysu w: Prywatyzacja, efektywność i finansowanie przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. Jana Duraja, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010
16. Rogowski W., Analiza sprawozdawczości finansowej w bankowej analizie ryzyka kredytowego, w: Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, pod. red. W. Skoczylas, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, 2009
17. Rogowski W., Brzozowska – Katner M., Ocena skutków regulacji (OSR) w świetle ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, pod. red. B. Bernasia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009
18. Rogowski W., Leszczyńska K., Możliwość pozyskiwania informacji o kapitale intelektualnym z raportów rocznych wybranych spółek z GPW w Warszawie [w:] Finanse przedsiębiorstw, pod. red. A. Kopińskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010
19. Rogowski W., P. Kowalski, Wpływ zaostrzenia polityki kredytowej przez banki w Polsce na wzrost poziomu zagrożenia spółek giełdowych upadłością, [w:] Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, pod. red. E. Mączyńskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej w Warszawie, Warszawa 2010
20. R. Sasin, Cele w zakresie OZE – możliwości i wyzwania dla polskiej gospodarki, przemysłu i odbiorców energii, w: Zmiany europejskiej polityki klimatycznej i energetycznej – konsekwencje dla polskiej gospodarki, pod red. G. Wojtkowskiej-Łodej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
21. R. Sasin, Changes In the European climate and energy Policy Polish economy, praca zespołowa, współaut: G. Wojtkowska-Łodej, M. Cygler, W. Manteuffel,  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
22. R. Sasin, Etapy ewolucji zarządzania zintegrowanym ryzykiem – stan dojrzałości koncepcji ERM w świetle badań światowych i krajowych, w: Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, pod red. E. Mączyńskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
23. R. Sasin, Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem a cykl życia przedsiębiorstwa, w: Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, pod red. nauk. E. Mączyńskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
24. M. Wojtysiak-Kotlarski O ryzyku i niepewności – wybrane aspekty dyskusji o determinantach wyborów strategicznych przedsiębiorstw, w: Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, praca zbiorowa pod red. E. Mączyńskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
25. M. Wojtysiak-Kotlarski Perspektywa aksjologiczna nauki a rola systemów wartości w ekonomii, w : Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, praca zbiorowa pod red. K. Kucińskiego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010
26. M. Wojtysiak-Kotlarski Interdyscyplinarność jako cecha procesu rozwoju nauki, w: Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, praca zbiorowa pod red. K. Kucińskiego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010

Katedra Analizy Rynków i Konkurencji

 

 1. M.Bojańczyk, Finanse przedsiębiorstwa (skrypt), Wyższa Szkoła Społeczno- Ekonomiczna, Warszawa 2009.
 2. M.Bojańczyk, Menedżerowie i właściciele na rynku kapitałowym, kryzys zarządzania spółkami, Difin Warszawa 2010
 3. M.Bojańczyk, Managers and owners on the capital market: crisis in company management, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 4. M.Bojańczyk, Teoria agencji a niestabilność rynków kapitałowych, w Przedsiębiorstwo a kryzys globalny pod red. R.Sobieckiego i J.W.Pietrewicza, SGH, Warszawa 2010,
 5. M.Bojańczyk, Niestabilność rynków finansowych a teoria agencji w warunkach amerykańskich i chińskich, WSSE, Warszawa 2010 (materiały konferencyjne – w druku)
 6. R. Sobiecki Przedsiębiorca – przedsiębiorstwo – przedsiębiorczość, w: Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę?, red. nauk. H. Godlewska-Majkowska, SGH, Warszawa, 2009
 7. R. Sobiecki Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo. Istota i relacje w: Nauka o Przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, redakcja naukowa Irena Lichniak, SGH, Warszawa, 2009
 8. R. Sobiecki The effects of globalization for the agriculture of European Union countries w: Agri-food System and its Linkages with Global, International and Domestic Economies, red. naukowa A. Zawojska, Warsaw University of Life Sciences Press, Warszawa , 2009
 9. R. Sobiecki Przedmowa w: Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, red. nauk. S. Kowalczyk, OW SGH, Warszawa, 2009
 10. R. Sobiecki Przedsiębiorczość jako proces poszukiwania szans w: Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy Rok 2008/2009, red. naukowa A. Grynia, Wilno 2010
 11. R. Sobiecki Głobalizacja kak proces formirowanija korporatiwnogo rynka w: Ekonomiczeskij Rost Respubliki Biełaruś, BGEU, Minsk, 2010
 12. R. Sobiecki Głobalizacja kak proces formirowanija korporatiwnogo rynka w: Naucznyje trudy Bełoruskogo Ekonomiczeskogo Uniwersyteta, Ministerstwo Obrazowanija Respubliki Biełaruś, Mińsk, 2010
 13. R. Sobiecki Firmy rodzinne w Polsce, Sposób na sukces (współautor 50%: K. Leszczewska), CDR Brwinów, 2010
 14. R. Sobiecki Przedsiębiorstwo a kryzys globalny, redakcja naukowa wspólnie z Jerzym Pietrewiczem, SGH, Warszawa, 2010
 15. R. Sobiecki Kryzysy rolne a bezpieczeństwo żywnościowe w: Przedsiębiorstwo a kryzys globalny, redakcja naukowa Sobiecki R. i Pietrewicz J., SGH, Warszawa, 2010.
 16. Szymański  Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie. Difin, 2009
 17. W. Szymański  Niekompletny proces globalizacji i jego skutki, w: Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu red. nauk. I. Lichniak. SGH,  Warszawa 2009
 18. W. Szymański  Przedsiębiorstwo wobec wyzwań współczesności, w: Nauka o przedsiębiorstwie, red. I. Lichniak, SGH, Warszawa 2009
 19. W. Szymański  Kwestia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w: Nauka o przedsiębiorstwie, red. Irena Lichniak, SGH, Warszawa 2009
 20. W. Szymański  Globalizacja a wyzwania konkurencyjne przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej. w: Wybrane aspekty konkurencyjności polskich producentów żywności, red. nauk. I. Szczepaniak, IERiGŻ, Warszawa,2009
 21. W. Szymański  Zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. w: Annales. OECONOMIA vol XLIV UMCS Lublin 2010
 22. W. Szymański  Kiedy i co po kryzysie. w: Przedsiębiorstwo a kryzys globalny. red. Roman Sobiecki, J.W. Pietrewicz, SGH, Warszawa 2010
 23. W. Szymański  Jakie wnioski wyciągniemy z kryzysu, w: Globalizacja, kryzys i co dalej. red. nauk. G. Kolonko, Poltext, Warszawa 2010
 24. T. P. Tkaczyk Proces kształtowania się nauki o przedsiębiorstwie, w: Nauka o przedsiębiorstwie, pod red. I. Lichniak , wyd. SGH Warszawa 2009T. P. Tkaczyk Rynek a przemiany powiązań ekonomicznych, w: TRANS’09 „Wspólna Europa – partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej pod. red. H. Brdulak, E. Dulniec, T. Gołębiowski – SGH Warszawa 2009
 25. T. P. Tkaczyk Wzrost znaczenia wiarygodności i zaufania w gospodarowaniu, w: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie. red. nauk. B. Dobiegała-Korona i T. Doligalski. Wyd. Poltext Warszawa 2010
 26. T. P. Tkaczyk Przyczyny  wzrostu ryzyka przedsiębiorstw , w: Przedsiębiorstwo a kryzys globalny. Red. naukowa. R. Sobiecki i J. W. Pietrewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

 

 

Zakład Rynku Rolnego

 

1. S. Kowalczyk (red.), Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009 (Rozdziały: Wprowadzenie, Rozdz. I. Globalizacja, agrobiznes i produkcja żywności, Rozdz. VII. Jakość żywności i bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów wobec nieuczciwych praktyk firm spożywczych, Rozdz. VIII. Z historii fałszowania żywności, Podsumowanie).

2. S. Kowalczyk Przyczyny upadłości firm w agrobiznesie w: Meandry upadłości przedsiębiorstw, Klęska czy druga szansa?, red. E. Mączyńska, OW SGH, Warszawa 2009

3. S. Kowalczyk Analizy branżowe. Procesy upadłościowe w agrobiznesie – siły przeciwdziałające i przyspieszające, w: Meandry upadłości przedsiębiorstw, Klęska czy druga szansa?, red. E. Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009

4. S. Kowalczyk Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych – wyniki kontroli a publikacje prasowe, (w:) Rozwój obszarów wiejskich – wizerunek medialny, K. Krzyżanowska (red.) Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Warszawa 2009

5. S. Kowalczyk Sektor rolno-spożywczego – perspektywy w rozszerzonej Europie czy zagrożenie globalne (w:) Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa, K. Duczkowska-Małysz, A. Szymecka (red.),  Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009

7. S. Kowalczyk Ryzyko prawne w działalności firm agrobiznesu, w: Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2010, (współautor D. Oleszczuk).

8. K. Duczkowska-Małysz Polityki wspólnotowe, w: Unia Europejska – organizacja- funkcjonowanie – korzyści, praca zbiorowa pod red. M. Duczkowskiej-Piaseckiej, wyd. Almamer, Warszawa 2009

9.  K. Duczkowska-Małysz Nowe funkcje obszarów wiejskich – usługi publiczne, w: Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju  obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa, praca zbiorowa pod red. K. Duczkowskiej-Małysz, OW SGH, Warszawa 2009,

10.  K. Duczkowska-Małysz Marketing regionu w turystyce, w: Marketing usług turystycznych, praca zbiorowa pod red. D. Dudkiewicz, (współautor 50% M. Duczkowska-Piasecka) Almamer, Warszawa 2009

 

Katedra Biznesu Międzynarodowego

 

 1. Duczkowska-Piasecka M., Polityka UE wobec przedsiębiorstw,  (w:), Unia Europejska – organizacja- funkcjonowanie – korzyści, red. M. Duczkowskiej-Piaseckiej, Almamer, Warszawa 2009
 2. Duczkowska-Piasecka M., Polityka regionalna UE  (w:) Unia Europejska – organizacja- funkcjonowanie – korzyści, red. M. Duczkowskiej-Piaseckiej, Almamer, Warszawa 2009, (współautor J. Sawicka)
 3. Duczkowska-Piasecka M., Gospodarstwo rolne to też przedsiębiorstwo – przyczynek do zarządzania, (w:) Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa, red. K. Duczkowska-Małysz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 4. Duczkowska-Piasecka M., Bariery i wyzwania dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na Jednolitym Rynku Europejskim, (w:) Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju  obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa, red. K. Duczkowska-Małysz, OW SGH,  Warszawa 2009 (współautor G. Pysz)
 5. Duczkowska-Piasecka M., Marketing regionu w turystyce, (w:) Marketing usług turystycznych, red. D. Dudkiewicz, Almamer, Warszawa 2009 (współautor K. Duczkowska-Małysz).
 6. Duczkowska-Piasecka M., Wybrane aspekty działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw spożywczych na rynkach zagranicznych (w:) Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim red. L. Jasiński, S. Sudoł, WSM Warszawa 2009 (współautor M. Sagan)
 7. Poniatowska-Jaksch M., Kraje WNP jako specyficzne miejsce ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw, (w:)  Eksport polskich przedsiębiorstw na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw – szanse i bariery, red. M. Poniatowska-Jaksch, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 8. Poniatowska-Jaksch M., Światowe trendy offshoringu usług, (w:) Serwicyzacja polskiej gospodarki, red. I. Lichniak, seria wyd. Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa SGH, Warszawa 2010 (współautor T.Pakulska)
 9. Poniatowska-Jaksch M., Znaczenie przepływów kapitału technologicznie intensywnego, (w:) Serwicyzacja polskiej gospodarki, red. I. Lichniak, seria wyd. Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa SGH, Warszawa 2010 (współautor T. Pakulska).

10.  Poniatowska-Jaksch M., Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, seria wyd. „Przedsiębiorstwo współczesne” SGH, Warszawa 2009 (współautor T.Pakulska).

11.  Poniatowska-Jaksch M., Człowiek,  (w:) Geografia ekonomiczna, red. K.Kuciński, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009

12.  Poniatowska-Jaksch M., Instytucje, (w:) Geografia ekonomiczna, red. K.Kuciński, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009

13.  Poniatowska-Jaksch M., Przedsiębiorstwo a otoczenie w warunkach globalizacji, (w:) Strategie przedsiębiorstw wobec zrównoważonego rozwoju, red. K. Kuciński, „Przedsiębiorstwo współczesne”, SGH, Warszawa  2009

14.  Sagan M., Wybrane aspekty działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw spożywczych na rynkach zagranicznych [w:] Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim, redakcja naukowa L. Jasiński oraz S. Sudół, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa 2010 (współautor M. Duczkowska-Piasecka).

15.  Sagan M., Instrumenty wspierania działalności polskich eksporterów na rynkach WNP, [w:] Eksport polskich przedsiębiorstw na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw – szanse i bariery, redakcja naukowa M. Poniatowska-Jaksch, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

16.  Sagan M., Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego w ramach regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, [w:] Newralgiczne aspekty współczesnych relacji między człowiekiem a biznesem, redakcja K. Machowicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010 (współautor B. Jóźwik, O. Gorbaniuk, P. Zalewa).

17.  Sagan M., O. Gorbaniuk, B. Jóźwik, P. Zalewa, Uwarunkowania działalności eksportowej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego, [w:] Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej. Tom II. Spójność ekonomiczno-społeczna w Polsce, redakcja B. Jóźwik, P. Zalewa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.

18.  Sagan M., Potencjał rozwojowy miast wojewódzkich Polski Wschodniej, [w:] Strategiczna problematyka rozwoju Polski Wschodniej, redakcja naukowa D. J. Błaszczuk, M. Stefański, Innovatio Press, Lublin 2010.

19.  Sagan M., Standaryzacja instrumentów marketingu-mix na przykładzie korporacji międzynarodowych w Polsce, Difin, Warszawa 2010

20.  Praktyka skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod redakcją M. Sagana i I. Sierzputowskiej, Difin, Warszawa 2009

21.  Stawicka M., Wczesne rozpoznanie w zarządzaniu strategicznym. Zakłady opieki zdrowotnej, OW SGH, Warszawa 2010

22.  Stawicka M., Wczesne rozpoznanie szans i zagrożeń w zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej – doświadczenia szpitali amerykańskich, [w:] Lewandowski R., Walkowiak R., (red.) Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia. Problematyka zasobów i przekształceń, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. T. Kotarbińskiego, Olsztyn 2010

23.  Stawicka M., Międzynarodowa konkurencyjność państwa i przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawniczo –  Poligraficzna ,,Adam’’, Warszawa 2009 (współautor Borowski P.).

24.  Stawicka M., Kierunki zmian w gospodarce opartej na wiedzy, Oficyna Wydawniczo –  Poligraficzna ,,Adam’’, Warszawa 2009 (współautor Borowski P., Nojszewska E.).

25.  Stawicka M.,  Konkurencyjność szpitali w Polsce, [w:] Nojszewska E., (red.) Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce, SGH, Warszawa 2009 (współautor Nojszewska E.).

26.  Stawicka M., Stawicki S., Kapitał zagraniczny na rynku świadczeń medycznych w Polsce, [w:] Rymarczyk J., Drelich-Skulska B., Michalczyk W., (red.) Regionalizm i lokalizacja, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009

27.  Stawicka M., Rola kapitału zagranicznego na rynku świadczeń medycznych w Polsce, [w:] Borowski P., Stawicka M., Nojszewska E., (red.) Kierunki zmian w gospodarce opartej na wiedzy, Oficyna Wydawniczo –  Poligraficzna ,,Adam’’, Warszawa 2009

28.  Stawicka M., Zastosowanie systemów wczesnego ostrzegania w szpitalach,[w:] Nojszewska E., (red.) Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce, SGH, Warszawa 2009

29.  Zarzycka A. M., Specyfika strategii produktu na rynku europejskim, [w:] Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim, red. L. Jasiński, S. Sudoł, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa 2010

30.  Zarzycka A. M., Strategie eksportowe polskich przedsiębiorstw na rynku WNP – uwarunkowania mikroekonomiczne, [w:] Eksport polskich przedsiębiorstw na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw – szanse i bariery,  red. M. Poniatowska-Jaksch, OW SGH, Warszawa 2010

 

Katedra Geografii Ekonomicznej

 

 

1. J. Brdulak, P. Jakubik, Instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości, [w:] K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa 2010.

2. J. Brdulak, Handel i usługi, [w:] K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

3. J. Brdulak, System regionalny, K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

4. J. Brdulak, System globalny, K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

5. M. Gurbała, Przemysł high-tech a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego krajów, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał, red., Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach, Wydawnictwo Naukowe UP, Warszawa – Kraków 2010.

6. K. Kuciński (red.), Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa 2010.

7. K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa 2010.

8. K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

9. K. Kuciński, Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009

10. M. Molenda, Obiekty przemysłowe jako produkt turystyczny w Polsce, [w:] M. Jalinik (red.), Konkurencyjność produktów turystycznych, Politechnika Białostocka, Białystok 2009.

12. W. Banasik, M. Molenda, Produkt turystyczny jako czynnik rozwoju lokalnego gmin w powiatach myślenickim i bocheńskim, [w:] „Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska”, SECTIO B: Geographic, Geologia, Mineralogia Et Petrographia, VOL. LXIV, 2, UMCS, Lublin 2009.

13. D. Niedziółka, Atrakcyjność inwestycyjna lokalnych sektorów, [w:] K. Kuciński (red.), Glokalizacja, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

14. D. Niedziółka, Kapitał naturalny jako przesłanka przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego, [w:] K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa 2010

15. D. Niedziółka, Rynek energii w Polsce, Difin, Warszawa 2010

16. D. Niedziółka, Handel energią a wzrost gospodarczy, [w:] J. Misala (red.), Teoria i polityka wzrostu gospodarczego, CeDeWu, Warszawa-Radom 2010

17. D. Niedziółka, Financing of energy sector in Poland in view of energy safeness policy and global financial crisis in Economies in Transition – during and after„,organised by Faculty of Economy, University of Shkodra „Luigj Gurakuqi”, Shkodra, Albania, CAMAJ= PIPA 2010.

18. D. Niedziółka, System państw, w: K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

19. D. Niedziółka, Energia odnawialna w strategii przedsiębiorstw, [w:] K. Kuciński (red.), Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.

20. D. Niedziółka, Wpływ procesów globalizacji i internacjonalizacji na kształt europejskiej energetyki, [w:] T. Sporek (red.), Procesy globalizacji i regionalizacji w warunkach współczesnej gospodarki światowej, tom 1, Katowice 2009

21. D. Niedziółka, Opłacalność produkcji biokomponentów i biopaliw w Polsce, [w:] Planowanie i zarządzanie w energetyce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009

22. D. Niedziółka (red.), Atrakcyjność inwestycyjna wybranych regionów Polski i sąsiadujących z nimi regionów Federacji Rosyjskiej, Niemiec i Republiki Czeskiej i Słowacji, Wydawnictwo WSCiL, Warszawa 2009

23. T. Pakulska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju przedsiębiorczości w regionie, (w:) Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa 2010

24. T. Pakulska, Innowacyjność województwa świętokrzyskiego w świetle badań ankietowych, (w:) Raport o innowacyjności województwa świętokrzyskiego w 2009 roku,  red. T. Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2010

25. T. Pakulska, P. Cwalina, Eksport Polski na rynki krajów WNP – pozycja konkurencyjna kraju i jego przewagi konkurencyjne, (w:) Eksport polskich przedsiębiorstw na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw – szanse i bariery, red. M. Poniatowska-Jaksch, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

26. T. Pakulska, M. Poniatowska-Jaksch, Znaczenie przepływów kapitału zaawansowanego technologicznie, (w:) Serwicyzacja polskiej gospodarki, red. . I. Lichniak, „Studia i Analizy Instytutu Przedsiebiorstwa”, Oficyna Wydawnicza SGH,  Warszawa 2010

27. T. Pakulska, M. Poniatowska-Jaksch, Światowe trendy offshoringu usług, (w:) Serwicyzacja polskiej gospodarki, red. I. Lichniak, „Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa”, Oficyna Wydawnicza SGH,  Warszawa 2010

28. T. Pakulska „Kafeteria w opinii uczestników projektu”-opinie wykładowców, (w:) Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów, red. O. Biaduń, M. Dąbrowski, K. Pawlaczyk, CREN SGH, Warszawa 2010

29. T. Pakulska, M. Poniatowska-Jaksch, Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, „Przedsiębiorstwo współczesne”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009

30. T. Pakulska, M. Poniatowska-Jaksch, Przedsiębiorstwo a otoczenie w warunkach globalizacji, (w:) Strategie przedsiębiorstw wobec zrównoważonego rozwoju, red. K. Kuciński, „Przedsiębiorstwo współczesne”, SGH, Warszawa 2009

31. T. Pakulska, Kapitał, (w:) Geografia ekonomiczna, red. K. Kuciński, Wolters Kluwer Polska Kraków 2009

32.T. Pakulska, Konsumpcja, (w:) Geografia ekonomiczna, red. K. Kuciński, Wolters Kluwer Polska Kraków 2009

33. A. Rutkowska-Gurak, An innovative city: impact of innovations on city development, [in:] Cities and their growth: sustainability and fractality, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010

34. A. Rutkowska-Gurak, W poszukiwaniu miar innowacyjności rozwoju, [w]: Folia Oeconomica, UŁ, 2010

35. A. Rutkowska-Gurak, Recenzja wydawnicza książki P. Dziekańskiego, M.A. Leśniewskiego „Polityka rozwoju regionalnego w warunkach procesów integracyjnych”, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2010

36. A. Rutkowska-Gurak, System osadniczy, K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kulwer Polska, Warszawa 2009

37. E. Taylor, Przyrodnicze uwarunkowania działalności gospodarczej, [w:] I. Fierla (red.), Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2011, wyd. II zmienione.

38. E. Taylor, B. Szmyt, Ekologizacja zarządzania w przedsiębiorstwie, [w:] J. Toruński, H. Wyrębek (red.), Zrównoważony rozwój regionów, Wydawnictwo Studio Emka, Siedlce 2010.

39. B. Trzcińska, Procesy integracyjne w Europie, [w:] I. Fierla (red.), Geografia ekonomiczna Unii Europejskie, PWE, Warszawa 2011, wyd. II zmienione.

40. B. Trzcińska, Eksploatacja zasobów przyrody, K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009

41. B. Trzcińska, Poziom rozwoju i jego następstwa, K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009

 

Katedra Inwestycji i Nieruchomosci

 

 1. Bryx M., Jadach-Sepioło A. (red.), Rewitalizacja miast w Niemczech, Seria „Rewitalizacja miast polskich”, tom III, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 2009
 2. Bryx M. (red.), Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji, Seria „Rewitalizacja miast polskich”, tom VII, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 2009
 3. A. Jadach-Sepioło Rewitalizacja miast w Niemczech (współredakcja Bryx M.), Seria „Rewitalizacja miast polskich”, Tom 3 , Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009
 4. A. Jadach-Sepioło Możliwości zarządzania wartością nieruchomości w rewitalizacji polskich miast, [w:] Rydzik W. (red.), Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją, Seria „Rewitalizacja miast polskich”, Tom 3 , Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 2009
 5. A. Jadach-Sepioło Gentryfikacja w kontekście rewitalizacji, [w:] Zborowski A. (red.), Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009
 6. A. Jadach-Sepioło Ewolucja polityki rewitalizacji i polityki miejskiej (współautorstwo z Krawczyk N.), [w:] Bryx M., Jadach-Sepioło A. (red.), Rewitalizacja miast w Niemczech, Seria „Rewitalizacja miast polskich”, Tom 3 , Instytut Rozwoju Miast, Kraków. 2009
 7. A. Jadach-Sepioło Zasady rewitalizacji, (z wyłączeniem podrozdziału 3.1.) [w:] Bryx M., Jadach-Sepioło A. (red.), Rewitalizacja miast w Niemczech, Seria „Rewitalizacja miast polskich”, Tom 3 , Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009
 8. A. Jadach-Sepioło Społeczne aspekty rewitalizacji, [w:] Bryx M., Jadach-Sepioło A. (red.), Rewitalizacja miast w Niemczech, Seria „Rewitalizacja miast polskich”, Tom 3 , Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009
 9. A. Jadach-Sepioło Rewitalizacja według typów terenów, [w:] Bryx M., Jadach-Sepioło A. (red.), Rewitalizacja miast w Niemczech, Seria „Rewitalizacja miast polskich”, Tom 3 , Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009

10.  A. Jadach-Sepioło Rewitalizacja według typów rozwijanych funkcji, [w:] Bryx M., Jadach-Sepioło A. (red.), Rewitalizacja miast w Niemczech, Seria „Rewitalizacja miast polskich”, Tom 3 , Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009

11.  A. Jadach-Sepioło Podsumowanie. Efekty programów rewitalizacja w Niemczech (współautorstwo z Krawczyk N.,), [w:] Bryx M., Jadach-Sepioło A. (red.), Rewitalizacja miast w Niemczech, Seria „Rewitalizacja miast polskich”, Tom 3 , Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009

 

Katedra Logistyki

 

 1. M. Cichosz, Lojalność klienta a logistyka firm usługowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 2. K. Rutkowski, ed., Best Practices in Logistics and Supply Chain Management, Warsaw School of Economics- Publishing, Warsaw 2009
 3. K. Rutkowski, Best practices in logistics and supply chain management. The case of Central and Eastern Europe, w: Global logistics. New directions in supply chain management, ed. by Donald Waters, KoganPage, London 2010
 4. K. Rutkowski, Systemy informatyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw, w: Informatyka gospodarcza 2, red. J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010

Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw

 1. W. Czyżowicz Bezpieczeństwo łańcucha logistycznego w międzynarodowym obrocie towarowym – trendy i tendencje w rozwoju w XXI w., w: Logistyka-Komunikacja-Bezpieczeństwo. Wybrane problemy., red. nauk. M. Grzybowski, J. Tomaszewski, Gdynia, wyd. WSAiB, 2009
 2. W. Czyżowicz Polityka i prawo celne UE a obrót towarowy z sąsiadami ze Wschodu (na przykładzie polsko-rosyjskiego handlu towarowego), w Wpływ członkostwa nowych państw UE na relacje ze wschodnimi państwami ościennymi. Raport. Oprac. W. Cimoszewicz, A. Doliwa-Klepacka, M. Zdanowicz, Białystok, wyd.Temida2, 2009
 3. W. Czyżowicz Umowy w obsłudze celnej towarów (wspólnie z E.Gwardzińską), w: Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane. Praca zbiorowa pod red. J. Gospodarka, Warszawa,wyd.SGH 2009
 4. W. Czyżowicz Umowy w ubezpieczeniach (wspólnie z J. Wierzbickim), w: Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane. Praca zbiorowa pod red. J. Gospodarka, Warszawa, Oficyna Wyd. SGH 2009
 5. W. Czyżowicz Polish – Belorussian Transborder Customs Co-operation – Current Problems and Challenges in E-Business Environment, w: Innovatsionnyye Aspekty Transgranichnogo Sotrudnichestva.Materialy Vtoroy Miezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsyi, Minsk, Bielorusskiy Natsionalnyy Tekhnicheskiy Universitiet, Fakultiet Tekhnologiy Upravleniya i Gummanitarizatsyi, Kafedra „Tamozhennoye Dielo”, 2009
 6. W. Czyżowicz Instytucjonalne i infrastrukturalne warunki rozwoju handlu Polski z Rosją, w : Polska – Rosja. Stosunki gospodarcze 2000-2020, red. nauk. P. Bożyk, Warszawa, WSE-I, 2009
 7. W. Czyżowicz Agencje celne w międzynarodowym obrocie towarowym, Wydawnictwo BW Szczecin, 2009
  W. Czyżowicz Umowy w obsłudze celnej towarów (wspólnie z E.Gwardzińską), w: Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane, pod red. J.Gospodarka, wyd. 2 zaktualizowane i rozszerzone, Warszawa, wyd.SGH, 2010, s.299 – 310
 8. W. Czyżowicz Umowy w ubezpieczeniach (wspólnie z J.Wierzbickim), w: Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane. Praca zbiorowa pod red. J.Gospodarka, wyd.2 zaktualizowane i rozszerzone, Warszawa, Oficyna Wyd. SGH, 2010, s.333 – 350
 9. W. Czyżowicz Customs law in the process of European unification, w: Law as a unifying factor of Europe- jurisprudence and practice. Collection of abstracts from the International Scholastic Conference Bratislava,21-23 October, 2010 wyd. Univerzita Komenskeho, 2010

10.  W. Czyżowicz Wyzwania dla prawa celnego w XXI w., w: Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań w XXI w.,Warszawa, wyd.CeDeWu, 2010

11.  W. Czyżowicz Customs in IT Environment, w: Mitna politika ta aktualni problemi ekonomichnoy bezpieki Ukraini na suchasnom etapi, t.1. Tezi III Mizhnarodnoy naukovo-praktichnoy konferentsyi molodykh uchonykh, Dniepropietrovsk, 26 bereznia (marca) 2010

12.  W. Czyżowicz Polityczno-prawne uwarunkowania współpracy celnej RP ze wschodnimi sąsiadami w ramach Partnerstwa Wschodniego UE (na przykładzie Białorusi), w: „Partnerstwo Wschodnie. Wymiary realnej integracji. Sprawozdanie, tezy i dyskusja „, red.: M. Zdanowicz, T. Dubowski, A. Doliwa-Klepacka, Białystok, UwB Wydz. Prawa, wyd. ASPRA-JR, 2010

13.  W. Czyżowicz Political and Legal conditions of customs co-operation between Republic of Poland and eastern neighbours within the frames of the EU Eastern Partnership (as exemplified by Belarus), w: „Partnerstwo Wschodnie. Wymiary realnej integracji. Sprawozdanie, tezy i dyskusja „, red.: M. Zdanowicz, T. Dubowski, A.Doliwa-Klepacka, , Białystok , UwB Wydz. Prawa, Wyd. ASPRA-JR, 2010

14.  W. Czyżowicz Politiko-pravovyye obusloviennosti tamozhennogo sotrudnichestva RP s vostochnymi sosiedami v ramkakh Vostochnogo Parnierstva ES (na primierie Bielarusi), w: „Partnerstwo Wschodnie. Wymiary realnej integracji. Sprawozdanie, tezy i dyskusja”, red.: M. Zdanowicz, T. Dubowski,A.Doliwa-Klepacka, , Białystok , UwB Wydz. Prawa, wyd. ASPRA-JR, 2010

15.  W. Czyżowicz Polityczno-prawne uwarunkowania współpracy celnej RP ze wschodnimi sąsiadami w ramach Partnerstwa Wschodnego UE (na przykładzie Białorusi), w: „Partnerstwo Wschodnie. Wymiary realnej integracji”, red.: M. Zdanowicz, T. Dubowski, A. Piekutowska , Białystok, wyd. ASPRA-JR, 2010

16.  W. Czyżowicz Usługi pośrednictwa celnego w postępowaniach celnych na Wspólnotowym Rynku Europejskim, w:  Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI w, red. nauk. Anna Dobaczewska, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, CeDeWu ,Warszawa 2010

 

Katedra Rachunkowości Menedżerskiej

 

1. G.K. Świderska (red.), Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

2. G.K. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Mac Consulting/ Difin, Warszawa 2010

3. G.K. Świderska i W. Więcław, (red. i współautorstwo), Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Mac Consulting/ Difin, Warszawa 2009

4. G.K. Świderska, (red.), Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Mac Consulting/ Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009

5. W. Więcław, Konsolidacja sprawozdań finansowych i rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009

6. W. Więcław Perspektywy wyceny aktywów i zobowiązań finansowych w świetle dokumentu dyskusyjnego <redukcja złożoności w raportowaniu instrumentów finansowych>, w: „Problemy współczesnej rachunkowości, pr. zbior., SGH, Warszawa 2009

7. W. Więcław Zabezpieczenia w rachunkowości w świetle MSSF i Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych” w: „Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa” red. I.Sobańska, T. Wnuk-Pel; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Łódź 2009

8. W. Więcław Badanie wpływu stosowania wartości godziwej do wyceny aktywów i zobowiązań finansowych w bankach na decyzje użytkowników sprawozdań finansowych”; red. B. Micherda, Studia i prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010

 

Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego

 1. M. Juchnowicz – „Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja. Kontrowersje. Aplikacje„, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010
 2. M. Juchnowicz /red./ – „Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim”, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 2009
 3. M. Juchnowicz – „Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim„, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 2009
 4. Myśliwiec G., „Savoir-vivre w administracji„, Wydawnictwo Infor-Ekspert, Warszawa 2010

 

Katedra Systemów Zarządzania

1. W. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Wolters&Kluwer, Kraków 2009
2. W. Grudzewski, I. Hejduk Zarządzanie technologiami, DIFIN, Warszawa 2009

3. I. Hejduk (red.) „Rola nauki i edukacji w społeczeństwie wiedzy” Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa, 2009.

4. W. Grudzewski (red.) Edukacja w cyberprzestrzeni, pr. zbior., Katolicki Uniwersytet Lubelski Stalowa Wola, 2009

5. I. Hejduk, W. Grudzewski, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy; w: Zarządzanie zaufaniem w gospodarce opartej na wiedzy, redakcja E. Sidorczuk-Pietraszko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna Białystok 2009

6. I. Hejduk, W. Grudzewski, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz Trust as a condition of creativity knowledge-based economy, w: Sustainable development versus knowledge – based economy, redakcja B. Poskrobko, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2009

7. I. Hejduk, W. Grudzewski, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości, POLTEXT Warszawa 2010

8. I. Hejduk, W. Grudzewski, Zarzadzanie zaufaniem w świetle nauki Jana Pawła II, w: Semper in Altum, red. J. Zimny, N. Nyczkało, KUL Stalowa Wola 2010

9. I. Hejduk, W. Grudzewski Strategie technologiczne przedsiębiorstw w GOW w: Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy, red. M. Hopej, M. Monkiewicz, J. Skalik, Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław 2010

10. I. Hejduk, W. Grudzewski W kierunku Sustainability – przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, w: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, red. P. Urbanek, Uniwersytet Łódzki,  Łódź 2010

11. I. Hejduk, W. Grudzewski Rozwój nowych technologii i ich wpływ na gospodarkę, w: Flow management – Zarządzanie przepływem w procesach biznesowych, Stowarzyszenie KAIZEN Rzeszów 2010

12. I. Hejduk, W. Grudzewski Technology Transfer Streams in Service Industry, w: Introduction to Service Engineering, redakcja G. Salvendy, Wyd.: J. Wiley and Sons, 2010

Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

 1. A. Adamska Centrozap S.A. – upadłość z układem w spółce publicznej (wykorzystana druga szansa) (współautorka Anna Godlewska) [w:] Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, red. E. Mączyńska, OW SGH, Warszawa 2009
 2. A. Adamska Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa – podstawowe zagadnienia [w:]
  Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, red. A. Fierla,
  OW SGH, Warszawa 2009
 3. 3. A. Adamska Notyfikowani akcjonariusze spółek giełdowych w Polsce, [w:] Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw, red. Andrzej Szablewski, Poltext, Warszawa 2010 
 4. 4. A. Adamska Akcje uprzywilejowane co do głosu w spółkach giełdowych, [w:] Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, red. P. Urbanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010
 5. 5. A. Adamska, A. Fierla, red. nauk., Inwestowanie. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 6. 6. A. Adamska Cykle życia spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, red. E. Mączyńska,
  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 7. P. Dec Kompleksowy system wczesnego ostrzegania, w: Ryzyko w działalności przedsiębiorstw Wybrane aspekty, red. A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2009
 8. P. Dec Dylematy weryfikacji i wyboru modelu predykcji bankructwa przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, red. E. Okoń-Horodyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009
 9. 9. P. Dec PIA Piasecki – specyfika upadłości w budownictwie, w: Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2009

10.  P. Dec Cykle życia biznesu w polskim Internecie, w: Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

11.  P. Dec Statystyka upadłości w Polsce i na świecie, w: Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

12.  P. Dec Specyfika upadłości w sektorze budowlanym, Case Study, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010.

13.  P. Dec Galleon – koniec wielkiego handlu informacja, w: Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, red. P. Masiukiewicz, Oficyna Wydawnicza SGH wyd. II, Warszawa 2010

 1. A. Fierla,  S. Buczek Odlewnie Polskie S.A. – nagła upadłość układowa a opcje, w: „Meandry upadłości przedsiębiorstw”, pod red. E. Mączyńskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2009
 2. A. Fierla, red., Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, OW SGH, Warszawa 2009

16.  J. Grzywacz (red.), Ograniczenia w stosowaniu walutowej transakcji terminowej forward w: Finansowe instrumenty pochodne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. 2009

17.  J. Grzywacz Źródła finansowania nowego przedsięwzięcia, w Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę, Hanna Godlewska –Majkowska (red), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2009

18.  J. Grzywacz Kowalski (red), Finanse przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, PWSZ w Płocku, Płock 2009

19.  J. Grzywacz, S. Kowalski (red),  Nauki ekonomiczne Tom X , PWSZ w Płocku, Płock 2009

20.  J. Grzywacz Nadzór korporacyjny i teoria agencji w kształtowaniu struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, w Finanse przedsiębiorstw, J. Ostaszewski (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2009,

21.  J. Grzywacz Koszt kapitału w przedsiębiorstwie w Aspekty stabilnego rozwoju ekonomiki, Ministerstwo Polityki Agrarnej Ukrainy, Uznań, 2009

22.  J. Grzywacz Pranie pieniędzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

23.  J. Grzywacz (red), Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym, PWSZ w Płocku, Płock 2010

24.  J. Grzywacz, S. Lipińska-Tyburczy Faktoring a płynność finansowa przedsiębiorstw w regionie mazowieckim, w: Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw na Mazowszu, A. Nowak, M. Szałański (red), Uniwersytet Warszawski, Płock 2010

25.  J. Grzywacz Marketing banku, Difin, Warszawa 2010

26.  J. Grzywacz, S. Kowalski (red.), Rozwój przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej, PWSZ w Płocku, Płock 2010

27.  J. Grzywacz Przedsiębiorstwo i bank, w: Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, Katarzyna Kreczmarska-Gigol (red.)  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

28.  J. Grzywacz, K. Nagraba Rynek akcji na wybranych przykładach na tle kryzysu subprime-lata 2006-2008 w  Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime, J. Ostaszewski (red), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

29. J. Grzywacz Raje podatkowe w gospodarce, w Finansowo-ekonomicznij problemi stabilnowo rozwitku ekonomiki Ukrainy, Ministerstwo Agrarnej Politiki Ukrainy, Ukraina 2010

30. P. Jasińska Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania upadłościom w Unii Europejskiej – polityka drugiej szansy, w: Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw pod red. naukową E. Mączyńskiej; OW SGH Warszawa 2010

31.  E. Mączyńska Planowanie zintegrowane: interdyscyplinarne i holistyczne w: W poszukiwaniu dobrych kierunków. Materiały do dyskusji nad Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009

32.  E. Mączyńska Dylematy prognozowania a wycena przedsiębiorstw i nieruchomości (Refleksje na tle analiz dotyczące kształtowania i standardów wyceny) w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością D. Zarzecki (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009

33.  E. Mączyńska Ocena ryzyka upadłości przedsiębiorstwa w: Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, redakcja A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009

34.  E. Mączyńska Model ustroju gospodarczego a innowacyjność i konkurencyjność gospodarki UE, w: Procesy reform w Niemczech i Unii Europejskiej. Reformationzprozesse In Deutschland und in der Europäischen Union,  R. Grzeszczak, M. Piotrowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,  (wyd. w j. polskim i niemieckim) Wrocław 2009.

35.  E. Mączyńska Upadłość przedsiębiorstwa. Zaprzestanie działalności , w: Nauka o przedsiębiorstwie, redakcja I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009

36.  E. Mączyńska Sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwach, w: Nauka o przedsiębiorstwie, redakcja I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009

37.  E. Mączyńska Bankructwa – globalny efekt domina w Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu. Wybrane zagadnienia, redakcja I. Lichniak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009

38.  E. Mączyńska W poszukiwaniu gospodarczego ustroju równowagi. Czy zmierzamy do ładu ekologiczno-społecznej gospodarki rynkowej ? (referat na X Międzynarodową Konferencję Naukową „E-gospodarka – E-społeczeństwo w  Europie Środkowej i Wschodniej”, 11-13 maja 2009 r., Nałęczów), opublikowany w Partycki S. (red.): E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Wydawnictwo KUL, Lublin 2009

39.  E. Mączyńska Zagrożenia w działalności gospodarczej. Dylematy ustrojowostrategiczne w: Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009

40.  E. Mączyńska Globalna niepewność a trwałość rozwoju w: Polska Wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku, red. A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009

41.  E. Mączyńska (red. naukowa), Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

42.   E. Mączyńska Przedsiębiorstwa wobec kryzysu i naruszonej równowagi w: Przedsiębiorstwo a kryzys globalny, R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz (red. naukowa), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

43.   E. Mączyńska, Z. Messner (red. naukowa) Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe,  PTE, Warszawa 2010

44.  Mączyńska E., Pysz P. (red. naukowa), Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, PTE, Warszawa 2010

45.  Mączyńska E., Bankruptcies of Enterprises and the Owner’s Supervision w: Economic and Social aspects of modern enterprises, M. Szczepański (red. naukowa), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010

46.  Mączyńska E., Nieruchomości jako wyznacznik trendów rozwoju regionalnego i globalnego, w: Mazowsze – Studia Regionalne, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, Warszawa 2010

47.  E. Mączyńska, Naruszona równowaga, kryzys globalny a model ustroju gospodarczego w Zarządzanie konkurencyjnością podmiotów Eulalia Skawińska, Ewa Badzińska (red),  Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010

48.  E. Mączyńska,   Dylematy ustrojowe. Czy zmierzamy do ładu ekologiczno społecznej gospodarki rynkowej? w: Polska i Rosja, państwo i gospodarka w perspektywie XXI wieku, Joanna Kotowicz-Jawor (red), Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2010

49.  H. Sokół Ryzyko przedsiębiorstwa związane z finansowaniem przez banki w Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty: pod red. nauk. Andrzeja Fierli; Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2009

50.  H. Sokół Hellena S.A. – błędy zarządzania w: Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa, pod red. naukową E. Mączyńskiej; Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2009

51.  H. Sokół  Przeżywalność przedsiębiorstwa. Czynniki wpływające na długość życia podmiotów sektora MSP, w: Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw pod red. naukową E. Mączyńskiej; OW SGH Warszawa 2010

52.  E. Wierzbicka Sfera usług finansowych dla MSP ( współautorstwo z dr H.Sokół) w:  Zarządzanie finansami i finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, red nauk D. Zarzecki, Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009

53.  E. Wierzbicka Znaczenie ubezpieczeń finansowych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, w: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, red. W. Ronka- Chmielowiec, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009

54.  E. Wierzbicka Ubezpieczenia finansowe w ograniczaniu ryzyka przedsiębiorstwa, w: Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, pod red. A. Fierli, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009

55.  E. Wierzbicka Upadłość Warszawskiej Wytwórni wódek KONESER – błędy zarządu czy opieszałość organów władzy,( współautorstwo A. Jakubowicz), w: Meandry upadłości przedsiębiorstw, klęska czy druga szansa ,pr. zespołowa pod red E. Mączńskiej Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009

56.  E. Wierzbicka Współpraca przedsiębiorstwa z ubezpieczycielem w fazach cyklu życia w: Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw , pod red. E. Mączyńskiej, Oficyna Wydawnicza SGH , Warszawa 2010

57.  E. Wierzbicka, red. nauk., Ubezpieczenia non- life , Wydawnictwa Fachowe  CeDeWu, Warszawa 2010

58.  E. Wierzbicka, Ubezpieczenia finansowe ( współautorstwo) w: Ubezpieczenia non- life pod red. E. Wierzbickiej, Wydawnictwa Fachowe  CeDeWu, Warszawa 2010

Katedra Zarządzania Innowacjami

1. A. Kałowski, J. Wysocki The sources of competitive advantage of Polish small and medium enterprices on the European market – referat na konferencje Sources of competitive advantages in the 21 st century, World Economy Reasearch Institute SGH, Warsaw June 4-5 2009
2. A. Kłopotek (red.) „Zarządzanie w sektorze publicznym – Eliminowanie zagrożeń”, SGH, Warszawa 2009
3. K. Poznańska, K. M. Kraj, Tworzenie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw [w:]
Własność intelektualna. Wybrane aspekty ekonomiczne, red.nauk. M.A.Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
4. J. Wysocki Wykorzystanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie [w:] „Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, red. I. Lichniak, SGH, Warszawa 2009

Katedra Zarządzania Strategicznego

1. Johann M., Strategie marketingowe w turystyce, Difin, Warszawa 2009.

2. Korpus J., Ocena poziomu zaangażowania kadry menedżerskiej w zarządzanie strategiczne w świetle badań empirycznych, w: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, pod red. A. Kalety i K. Moszkowicz, Wydawnictwo Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.

3. S. Łobejko, Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.

4. S. Łobejko, Innowacje otwarte źródłem konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. nauk. R. Nowacki, M. W. Staniewski, Difin, Warszawa 2010

5. A. Sosnowska, S. Łobejko, Scenariusze rozwoju instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości w Polsce, w: Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, PARP, Warszawa 2009

6. A. Sosnowska, S. Łobejko, Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i regionu, w: Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, PARP, Warszawa 2009

7. A. Sosnowska, S. Łobejko, Klastry a zrównoważony rozwój, w: Strategie przedsiębiorstw wobec zrównoważonego rozwoju, red nauk. K. Kuciński, SGH, Warszawa 2009

8. Z. Pierścionek Rynkowe strategie konkurencji przedsiębiorstwa, S. Jurek-Stępień, Z. Pierścionek, A. Sosnowska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, Wyd. Nauk. Novum, Płock 2009

Katedra Zarządzania Wartością

 1. D. Ciesielska, Offshoring usług. Wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2009
 2. A. Herman, A. Szablewski, red., Challenges of Customer Equity Management; w: Value Creation in the Era of Service Economy, red. A. Herman, A. Szablewski, Wyd. SGH Warszawa,  2009
 3. A.Herman(安杰伊•鹤尔满),A.Szablewski(安杰伊•厦卜乐夫斯基)(编),服务经济时代的公司价值创造,企业管理出版社,北京2009,
 4. 4. Panfil M. red., Wycena biznesu w praktyce. Metody, przykłady, Poltext, Warszawa 2009
 5. Roszkowska P., Rewolucja w raportowaniu biznesowym, Difin, Warszawa 2011
 6. Surma J., Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
 7. Surma J. Rola analogii w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu strategicznym małym i średnim przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2010
 8. Surma J. Istota podejścia naturalistycznego w Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, red. naukowa K. Kuciński, Difin, Warszawa, 2010
 9. Surma, J. Business Intelligence. Systemy Wspomagania Decyzji Biznesowych, WN PWN, Warszawa, 2009
 10. Szablewski A. (red.),  Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2010.
 11. Szablewski A. (ed.), Capital Flows in the Global Economy, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2009
 12. Szablewski A. (red.), Migracja kapitału w globalnej gospodarce, Difin, Warszawa 2009

Zakład Wartości Klienta

 1. B. Dobiegała-Korona Challenges of Customer Equity Management; w: Value Creation in the Era of Service Economy, red. A. Herman, A. Szablewski, Wyd. SGH Warszawa,  2009,
 2. B. Dobiegała-Korona Challenges of Customer … j.w. w języku chińskim, Wydawnictwo Szanghaj.
 3. B. Dobiegała-Korona Migracja klientów a migracja wartości przedsiębiorstwa: szanse i zagrożenia, w: Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa, red. naukowa B. Dobiegała-Korona, Wydawnictwo profesjonalne PWN Warszawa,  2009
 4. B. Dobiegała-Korona Klient jako kapitał przedsiębiorstwa; w: Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, red. I. Lichniak, SGH Warszawa, 2009
 5. B. Dobiegała-Korona Zarządzanie przedsiębiorstwem w pracach doktorantów, red. nauk. B. Dobiegała-Korona, SGH, Warszawa, 2009
 6. Dobiegała-Korona B. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce. Prace doktorantów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 7. B. Dobiegała-Korona Istota i pomiar wartości klienta, w: Zarządzanie wartością klientów. Pomiar i strategie, red. nauk. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Poltext Warszawa, 2010
 8. B. Dobiegała-Korona Strategie innowacji w budowie wartości klienta; w: Zarządzanie wartością klientów. Pomiar i strategie, red. nauk. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Poltext Warszawa, 2010
 9. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (praca zbior. pod red. nauk.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Difin 2010.
 10. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, A. Krzepicka, Customer Value Management in Enterprises in Poland. Research Results, referat na konferencję EMAC Regional Conference – Marketing Theory Challenges in Emerging Markets, Uniwersytet Corvinusa w Budapeszcie, 2010.
 11. T. Doligalski, Strategies of Value Proposition on the Internet, „Perspectives on Innovations, Economics & Business”, Volume 5, Issue 2, 2010.
 12. T. Doligalski, Strategie kształtowania kompozycji wartości dla klienta w Internecie, referat na XXIII Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji, Olsztyn 2010.
 13. T. Doligalski, Możliwości zastosowania masowej kastomizacji  jako usługi internetowej, referat na konf.  „Konsument w przestrzeni europejskiej”, Warszawa 2009.
 14. T. Doligalski, Wartość a rentowność klienta; w: Zarządzanie wartością klienta, red. naukowa B. Dobiegała-Korona, T.Doligalski, Poltext, Warszawa 2009.
 15. T. Doligalski, Budowa wartości klienta z wykorzystaniem internetu; w: Zarządzanie wartością klienta, red. naukowa B. Dobiegała-Korona, T.Doligalski, Poltext, Warszawa 2009.
 16. T. Doligalski, Sposoby konkurowanie o klientów; w: Zarządzanie wartością klienta w polskich przedsiębiorstwach, badania własne KNoP, Warszawa 2009.
 17. T. Doligalski, Sposoby budowy zaufania klientów do firmy w Internecie; w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, red. naukowa L. Garbarski, J. Tkaczyk, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 18. T. Doligalski, Relacja z klientem z wykorzystaniem internetu w świetle migracji wartości; w: Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa, praca zbiorowa  pod red. nauk. B. Dobiegała-Korona, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, 2009.
 19. T. Doligalski, Społeczne uwarunkowania marketingu w internecie i e-biznesu, „e-mentor”, styczeń 2009.
 20. T. Dąbrowski Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania, Wolters Kluwer, Kraków, 2010
 21. T. Dąbrowski Reputacja a zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw, w: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. B. Dobiegała-Korona, T.Doligaliski, Poltext, Warszawa2010
 22. T. Dąbrowski Reputacja jako źródło przewagi konkurencyjnej w: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. B. Dobiegała-Korona, T.Doligaliski, Poltext, Warszawa, 2010
 23. T. Dąbrowski Wpływ reputacji na wartość przedsiębiorstwa i migrację kapitału, w: Migracja klientów a wartość przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, PWN, Warszawa 2009
 24. K. Majchrzak Komunikacja wewnętrzna w PR, w „Public Relations, teoria, edukacja, praktyka”, redakcja naukowa J. Mąkosza-Bogdan, Oficyna Wydawnicza – SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010
 25. K. Majchrzak Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element współczesnej komunikacji marketingowej, w Marketing w realiach współczesnego rynku, Implikacje otoczenia rynkowego, redakcja naukowa S. Figiel, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2010
 26. K. Majchrzak Społeczna odpowiedzialność biznesu a wartość dla klienta, w „Zarządzanie wartością klienta; Pomiar i strategie”, red. nauk. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010
 27. Katarzyna Majchrzak, 公司形象打造:PKN ORLEN公司案例 [w:] Andrzej Herman(安杰伊•鹤尔满,AndrzejSzablewski(安杰伊•厦卜乐夫斯基)(编者),服务经济时代的公司价值创造,企业管理出版社,北京2009,第112-130页。
 28. K. Majchrzak Znaczenie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie kreowania wizerunku firmy, w Marketing społeczny oraz perspektywy jego rozwoju na świecie, pod red. A. Pabiana, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009
 29. K. Majchrzak Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa: koncepcje teoretyczne i rozwiązania praktyczne korporacji naftowych, w Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa, pod red. B. Dobiegała-Korona, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa, 2009
 30. K. Majchrzak Reputacja jako podstawa relacji przedsiębiorstwa z klientami, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, Niepewność i zaufanie za zachowania nabywców, praca zbiorowa pod red. L. Garbarskiego i J. Tkaczyk, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009
 31. K. Majchrzak Wpływ reputacji przedsiębiorstwa na budowę jego wartości w warunkach globalizacji, w: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2009
 32. K. Majchrzak Błędy w nadzorze korporacyjnym w banku Societe Generale, w: Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, praca zbiorowa pod red. P. Masiukiewicza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 33. K. Majchrzak Zarządzanie reputacją korporacyjną we współczesnej gospodarce, w: Public Relations, Aktualne zagadnienia sztuki komunikowania w teorii i praktyce, pod red. R. Maćkowskiej i H. Przybylskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009
 34. K. Majchrzak Zarządzanie tożsamością korporacyjną, w: Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej, praca zbiorowa pod redakcją M. Juchniewicz, Wydawnictwo Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2009
 35. K. Majchrzak Zarządzanie reputacją we współczesnym przedsiębiorstwie, w: Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej, pod red. M. Matejuna i M. Szczepańczyka, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009
 36. P. Masiukiewicz Rola państwa w przezwyciężaniu kryzysu banku, w: Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, pod red. nauk. J. Szmbelańczyka, Wyd.  Związek Banków Polskich i Ernst & Young, Warszawa, 2009
 37. P. Masiukiewicz Nowe zagrożenia w bankowości, w: Finanse przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, pod red. nauk. J. Grzywacza i S. Kowalskiego, Wydawnictwo PWSZ, Płock, 2009
 38. P. Masiukiewicz Zarządzanie paniką klientów w warunkach kryzysu banku, w: Polska wobec kryzysu na rynku finansowym UE, pod red. nauk. S. Kasiewicza, Wydawnictwo Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, 2009
 39. P. Masiukiewicz Kryzys banku a interwencje państwa, w: Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu, pod red. nauk. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2009
 40. P. Masiukiewicz Bank Staropolski – specyfika zarządzania lokatami i ich eksport, w: Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, pod. red. nauk. E. Mączyńskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2009 (współautor S. Mackiewicz)
 41. P. Masiukiewicz Panika jako przyczyna migracji klientów w kryzysie finansowym, w: Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa, pod red. nauk. B. Dobiegały-Korony, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009
 42. P. Masiukiewicz Badanie wiarygodności klientów detalicznych, w: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, pod red. nauk. B. Dobiegały-Korony i T. Doligalskiego, Poltext, Warszawa, 2010
 43. P. Masiukiewicz Relacje przedsiębiorstwa i banku w warunkach kryzysu, w: Przedsiębiorstwo a kryzys globalny, pod red. nauk. R. Sobieckiego i J.W. Pietrewicza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2010
 44. P. Masiukiewicz Społeczna autoregulacja kryzysów finansowych, w: Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030, pod red. nauk. J. Szambelańczyka, Związek Banków Polskich, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2010
 45. P. Masiukiewicz Valuation of the Clients Credibility Versus Information System, w: Information Technology in Management and Marketing, (ed.) M. Kubina et.al., Faculty of Management Science and Informatics University of Żilina, Żilina, 2010
 46. P. Masiukiewicz Crisis Threat and Banking Reform Trends w: Ekonomika: problemi teorii ta praktiki, Dniepropetrowskij Nacionalnyj Uniwersytet, Zbirnik naukowych prac, tom VIII, Dniepropetrowsk, Ukraine, 2010
 47. Masiukiewicz, red., Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2009, wyd. II (rozszerzone), Warszawa, 2010
 48. S. Sobolewska Model zarządzania wiedzą o kliencie, w „Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie” pod red. B.Dobiegały -Korony, T. Doligalskiego, POltext, Warszawa, 2010
 49. S. Sobolewska „Wpływ zmian stylu życia konsumentów na migrację kapitału” w „Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa” pod red. B. Dobiegały-Korony, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2009
 50. S. Sobolewska „Internet jako źródło informacji dla klienta w warunkach niepewności” w „Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność a zachowania nabywców, pod red. L.Garbarskiego, J. Tkaczyk, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 51. Wójcik J. Migracja kapitału na rynku B2C jako skutek dezagregacji funkcji handlowych, w: Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa. Red. B. Dobiegała-Korona, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2009
 52. Wójcik J. Prosument – współczesny mit marketingowy. w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców. red. L. Garbarski, J. Tkaczyk.Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009
 53. Wójcik J. Rola formalnych i nieformalnych źródeł informacji na rynku konsumenckim, w: Konsument w europejskiej przestrzeni, red. A. Dąbrowska, I. Ozimek, IBRKiK, Warszawa 2009

Piotr Masiukiewicz

Piotr Masiukiewicz

Adiunkt w Zakładzie Wartości Klienta, Instytut Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Zainteresowania naukowe: zarządzanie bankiem, marketing, kryzysy finansowe.
Zobacz inne artykuły autora »Napisz komentarz


Premium Wordpress Themes