Logo SGH

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie


Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie jest czołową jednostką naukowo-badawczą w Polsce, zajmującą się różnorodnymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem i strategiami jego rozwoju we współczesnej gospodarce rynkowej. W skład Kolegium wchodzi 15 katedr oraz Instytut Przedsiębiorstwa.

Ważną cechą prac badawczych prowadzonych w Kolegium są ujęcia aplikacyjne, uwzględniające uwarunkowania otoczenia rynkowego ikonkurencyjnego przedsiębiorstw.

Na ich podstawie są formułowane wnioski i rekomendacje dla praktyki gospodarczej, mające na celu zwiększenie konkurencyjności polskich firm. Rada Kolegium – jako jedyna Rada w SGH – ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych nie tylko w zakresie ekonomii, ale także w zakresie nauk o zarządzaniu.

Problematyka zarządzania przewija się w wielu realizowanych przez pracowników Kolegium zadaniach badawczych. Należą do nich m.in.:

 • globalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie strategiczne,
 • studia nad zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa,
 • studia nad zarządzaniem zasobami pracy w firmie,
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa,
 • studia small business,
 • zarządzanie innowacjami,
 • rachunkowość menedżerska,
 • zastosowanie instrumentarium marketingowego i logistycznego.

Wyniki prowadzonych w tym zakresie badań cieszą się dużym uznaniem w kraju i za granicą. Kolegium prowadzi 3-letnie i 4-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w następujących specjalnościach: zarządzanie, analiza finansowa, marketing, logistyka, rachunkowość zarządcza, lokalizacja przedsiębiorstw, agrobiznes.

Wśród pracowników naukowo-dydaktycznych Kolegium jest 2 członków PAN oraz 2 przewodniczących Komitetów Naukowych PAN.

W Kolegium według stanu na 01.01.2011r. zatrudnionych jest ogółem 126pracowników naukowych, w tym:

 • 13 profesorów tytularnych,
 • 24 profesorów SGH,
 • 64 adiunktów,
 • 19 starszych wykładowców,
 • 2 wykładowców,
 • 4 asystentów.


Premium Wordpress Themes