Logo SGH

Gospodarka wodno-ściekowa w strategii przedsiębiorstwa

Na podstawie: R. Miłaszewski. P. Bartoszczuk. Gospodarka wodno-ściekowa w strategii przedsiębiorstwa, [w:] Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, praca zbiorowa pod red. K. Kucińskiego, Seria Wydawnicza Przedsiębiorstwo Współczesne, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa 2009.

Ważną częścią strategii ochrony środowiska, realizowanej przez przedsiębiorstwo, jest strategia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Podstawę tej strategii stanowi część polityki ekologicznej państwa, odnosząca się do zagadnień gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód. Polska polityka ekologiczna w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód jest oparta na Ramowej Dyrektywie Wodnej, czyli dokumencie określającym politykę wodną Unii Europejskiej. Głównym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiągnięcie do 2015 roku dobrego stanu wód we wszystkich państwach Unii Europejskiej. W ten sposób, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, polityka Unii Europejskiej dąży do zapewnienia obecnym i przyszłym pokoleniom dostępu do wody dobrej jakości oraz umożliwienia korzystania z niej przez sektory gospodarcze, przy równoczesnej ochronie środowiska naturalnego.

Wybór strategii gospodarki wodno-ściekowej zależy od rodzaju przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa przemysłowe, zgodnie z zasadą sprawca zanieczyszczenia płaci, ponoszą opłaty za odprowadzanie ścieków. W systemie ekonomicznym przedsiębiorstwa te opłaty są alternatywnym rozwiązaniem dla kosztów budowy i eksploatacji oczyszczalni ścieków. Alternatywnym wobec opłaty kosztem jest całkowity roczny koszt oczyszczania ścieków. Aby opłaty mogły spełniać funkcję stymulującą przedsiębiorstwa do podejmowania inwestycji w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, ich stawki powinny być ustalane na takim poziomie, aby wielkość ich redukcji, spowodowana uruchomieniem oczyszczalni ścieków była równa lub większa od kosztów jej funkcjonowania. Wybór strategii gospodarki wodno-ściekowej w przedsiębiorstwach przemysłowych jest związany z wypełnianiem bodźcowej funkcji opłat ekologicznych płaconych przez przedsiębiorstwo, która zależy od wysokości stawek opłat ekologicznych.

W przypadku wypełnienia funkcji bodźcowej i podjęcia przez przedsiębiorstwo inwestycji w zakresie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej możliwe jest zastosowanie dwóch  strategii, czyli::

  • strategii „końca rury”, polegającej na budowie i eksploatacji oczyszczalni ścieków przemysłowych;
  • strategii „czystszej produkcji”, polegającej na zamykaniu obiegów wodnych i stosowaniu wodooszczędnych technologii.

Z kolei przedsiębiorstwa komunalne, świadczące usługi wodociągowo-kanalizacyjne, powinny ustalać wysokość opłat za wodę i ścieki, płaconych przez różnych odbiorców na takim poziomie, ażeby zapewnić rentowność prowadzonej działalności. Taryfy opracowane przez przedsiębiorstwo muszą  być zatwierdzone przez radę miasta lub radę gminy. Niekiedy cena za wodę  i ścieki ulega obniżeniu za względów społecznych. To powoduje trudności we wdrażaniu  zasady zwrotu kosztów usług wodnych.


Paweł Bartoszczuk

Paweł Bartoszczuk

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH. Zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje na problematyce zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie, ekonomice środowiska i zasobów naturalnych, ekonomice sektora publicznego, gospodarce odpadami, gospodarce wodnej, handlu emisjami, opłatach ekologicznych, rozwoju zrównoważonym, taryfom opłat za wodę. Autor ponad 40 publikacji na temat gospodarki wodnej, modelowania globalnego, związków gospodarki ze środowiskiem. Uczestnik projektów badawczych, kierownik projektu badawczego MNiSW. „Badanie niepewności i dualizmu występujących w systemie ograniczania emisji gazów cieplarnianych w Polsce. Stypendysta w Japan Advanced Institute of Science and Technology. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska. Wykładowca na studiach podyplomowych .
Zobacz inne artykuły autora »Rafał Miłaszewski

Rafał Miłaszewski

Profesor zwyczajny w Katedrze Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska Politechniki Białostockiej, w latach 2004-2008 profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Produkcją w Politechnice Białostockiej, członek Komitetu Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej, Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, Komitetu Naukowo-Technicznego ds. Gospodarki Wodnej SITWM-NOT, Zarządu Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji. Prowadzi prace badawcze oraz zajęcia dydaktyczne w zakresie ekonomiki i zarządzania ochroną środowiska.
Zobacz inne artykuły autora »

1 komentarz

  1. gospodarka wodno-ściekowa powinna być ważna dla każdego, sam wykorzystuję sprzęt oczyszczający wodę z http://www.sewaco.net.pl/ i uważam, że każdy powinien w jakiś sposób zadbać o swoje otoczenie

Napisz komentarz


Premium Wordpress Themes